#%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6 Twitter NodeXL SNA Map and Report for Monday, 24 N, 11/24/2014 6:41:51 PM, 33933


FAQ | Problem?

#%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6 Twitter NodeXL SNA Map and Report for Monday, 24 N
#Հայաստան Twitter NodeXL SNA Map and Report for Monday, 24 N
From:
katypearce
Uploaded on:
November 24, 2014
Description:
The graph represents a network of 90 Twitter users whose recent tweets contained "#%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6", or who were replied to or mentioned in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 18,000 tweets. The network was obtained from Twitter on Monday, 24 November 2014 at 18:28 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 7-day, 16-hour, 42-minute period from Monday, 17 November 2014 at 01:16 UTC to Monday, 24 November 2014 at 17:58 UTC. There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.

The edge colors are based on edge weight values. The edge widths are based on edge weight values. The edge opacities are based on edge weight values. The vertex sizes are based on followers values. The vertex opacities are based on followers values.

Overall Graph Metrics:
Vertices: 90
Unique Edges: 62
Edges With Duplicates: 107
Total Edges: 169
Self-Loops: 145
Reciprocated Vertex Pair Ratio: 0
Reciprocated Edge Ratio: 0
Connected Components: 71
Single-Vertex Connected Components: 63
Maximum Vertices in a Connected Component: 6
Maximum Edges in a Connected Component: 18
Maximum Geodesic Distance (Diameter): 2
Average Geodesic Distance: 0.690476
Graph Density: 0.00249687890137328
Modularity: 0.278991
NodeXL Version: 1.0.1.334

Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality:
hrantdinkvakfi
youtube
sharethis
awagin2014
my_armenia
wwwsportsam
armfvn
abuzet2015
civilnettv
aravotonline

Top URLs in Tweet in Entire Graph:
http://www.hrantdink.org/index.php?Detail=933&Lang=ar
http://b24.am/
http://asekose.am/hy_AM/news/1/174296-oc-rooumingin-lxh-taracqoum-arcaxe-hayastan-e-e-verj.html
http://www.armtr-beyondborders.org/hy/%D5%B3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B7%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B0/
http://hartak.am/arm/index.php?id=28710#sthash.lUtch4kY.uxfs
http://www.youtube.com/watch?v=7Hah0_asC0k&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/sertachelvacioglu/posts/1572690139617736
http://replik.am/arm/index.php?id=49710
http://replik.am/arm/index.php?id=49570
http://www.a1plus.am/1350536.html

Top URLs in Tweet in G1:
http://asekose.am/hy_AM/news/1/174296-oc-rooumingin-lxh-taracqoum-arcaxe-hayastan-e-e-verj.html
http://b24.am/
http://replik.am/arm/index.php?id=49710
http://replik.am/arm/index.php?id=49570
https://www.facebook.com/sertachelvacioglu/posts/1572690139617736
http://sports.am/2014/11/lracucich-zhamanak-portugalia-hayastan-handipman-masin.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Sports.am&utm_term=Sports.am&utm_content=Sports.am
http://www.hayagitaran.info/?p=2554
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=716486105104264
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.701563719951097&type=3&l=b8084bb4c7
http://yesyes.am/?p=5600

Top URLs in Tweet in G2:
http://www.hrantdink.org/index.php?Detail=933&Lang=ar
http://www.armtr-beyondborders.org/hy/%D5%B3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B7%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B0/
http://www.armtr-beyondborders.org/hy/event/suren-deheryan-vanda/
http://hrantdink.org/picture_library/SealedGate-armenianprogramme.pdf
http://hrantdink.org/?Detail=933&Lang=&Home&Lang=ar

Top URLs in Tweet in G3:
http://www.youtube.com/watch?v=7Hah0_asC0k&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=FqCqtdOIUDA&feature=youtu.be&a
http://www.youtube.com/watch?v=prEHS9D8MKQ&feature=youtu.be&a

Top URLs in Tweet in G4:
http://hartak.am/arm/index.php?id=28710#sthash.lUtch4kY.uxfs
http://hartak.am/arm/index.php?id=28892#sthash.Rc55uVuo.uxfs
http://www.7or.am/am/news/view/77937/

Top URLs in Tweet in G7:
http://sports.am/2014/11/lracucich-zhamanak-portugalia-hayastan-handipman-masin.html?utm_source=haylur.am&utm_medium=haylur.am&utm_campaign=haylur.am&utm_term=haylur.am&utm_content=haylur.am
http://sports.am/2014/11/lracucich-zhamanak-portugalia-hayastan-handipman-masin.html?utm_source=sports.am&utm_medium=sports.am&utm_campaign=sports.am&utm_term=sports.am&utm_content=sports.am

Top URLs in Tweet in G8:
http://www.armtr-beyondborders.org/hy/%D5%B3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B7%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B0/

Top URLs in Tweet in G9:
http://www.a1plus.am/1350536.html
http://www.a1plus.am/1351950.html
http://www.a1plus.am/1350595.html
http://www.a1plus.am/1350695.html
http://www.youtube.com/watch?v=w4eeDQbTbOg&feature=youtube_gdata&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.a1plus.am/1350773.html
http://www.youtube.com/watch?v=XhVaA6FdnV4&feature=youtube_gdata&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Top Domains in Tweet in Entire Graph:
armenpress.am
facebook.com
youtube.com
a1plus.am
aravot.am
feedburner.com
asekose.am
tert.am
hrantdink.org
news.am

Top Domains in Tweet in G1:
armenpress.am
facebook.com
aravot.am
asekose.am
tert.am
feedburner.com
news.am
replik.am
youtube.com
nt.am

Top Domains in Tweet in G2:
hrantdink.org
armtr-beyondborders.org

Top Domains in Tweet in G3:
youtube.com

Top Domains in Tweet in G4:
hartak.am
7or.am

Top Domains in Tweet in G7:
sports.am

Top Domains in Tweet in G8:
armtr-beyondborders.org

Top Domains in Tweet in G9:
a1plus.am
youtube.com

Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
armenia
hayastan
armenie
ig_armenia
funarmenia
visitarmenia
armenians
tradition
travel
trav

Top Hashtags in Tweet in G1:
armenia
a1
sportsam
hayluram
inthepast
armenion
yerevan
nikon
nikkor
photo

Top Hashtags in Tweet in G2:
armenia
turkey
closedborder

Top Hashtags in Tweet in G5:
armenia
hayastan
armenie
ig_armenia
funarmenia
visitarmenia
armenians
tradition
travel
trav

Top Hashtags in Tweet in G8:
turkey_armenia
travelgrant
financed
europeanunion

Top Words in Tweet in Entire Graph:
հայաստան
է
armenia
և
են
թուրքիա
ժամանել
կիպրոսի
սահմանի
բանկը

Top Words in Tweet in G1:
հայաստան
է
և
են
բանկը
ժամանել
պատվիրակությունը
կիպրոսի
ակբա
կրեդիտ

Top Words in Tweet in G2:
հայաստան
թուրքիա
սահմանի
կողպված
դարպասը
ապագան
խորհրդաժողով
22
23
նոյեմբեր

Top Words in Tweet in G3:
հայաստան
youtube
armenia
world
mapping
ապացուցված
աքսիոմա
songs

Top Words in Tweet in G4:
է
հայաստան
sharethis
ժամանել
կիպրոսի
խորհրդարանական
պատվիրակությունը

Top Words in Tweet in G5:
հայաստան
armenia
hayastan
armenie
ig_armenia
funarmenia
visitarmenia
armenians
tradition
travel

Top Words in Tweet in G7:
լրացուցիչ
ժամանակ
բացառիկ
թողարկումը
ֆարոյից
նվիրված
պորտուգալիա
հայաստան
հանդիպմանը
տեսանյութ

Top Words in Tweet in G8:
հայաստան
թուրքիա
ճանապարհորդական
դրամաշնորհ
turkey_armenia
travelgrant
financed
europeanunion

Top Words in Tweet in G9:
է
հայաստան
ին
նոյեմբերի
վերադարձ
19
եռօրյա
այցով
ժամանել
կիպրոսի

Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
հայաստան,է
է,հայաստան
է,ժամանել
ժամանել,կիպրոսի
սահմանի,ապագան
կողպված,դարպասը
թուրքիա,հայաստան
հայաստան,սահմանի
հայաստան,armenia
վտբ,հայաստան

Top Word Pairs in Tweet in G1:
հայաստան,է
է,հայաստան
է,ժամանել
ակբա,կրեդիտ
կրեդիտ,ագրիկոլ
վտբ,հայաստան
ժամանել,կիպրոսի
է,և
և,վերջ
հայաստան,բանկը

Top Word Pairs in Tweet in G2:
կողպված,դարպասը
թուրքիա,հայաստան
հայաստան,սահմանի
սահմանի,ապագան
դարպասը,խորհրդաժողով
խորհրդաժողով,թուրքիա
ապագան,22
22,23
23,նոյեմբեր
նոյեմբեր,անկարա

Top Word Pairs in Tweet in G3:
armenia,world
world,mapping
mapping,ապացուցված
ապացուցված,աքսիոմա
աքսիոմա,հայաստան

Top Word Pairs in Tweet in G4:
հայաստան,է
է,ժամանել
ժամանել,կիպրոսի
կիպրոսի,խորհրդարանական
խորհրդարանական,պատվիրակությունը
պատվիրակությունը,sharethis

Top Word Pairs in Tweet in G5:
հայաստան,armenia
armenia,hayastan
hayastan,armenie
armenie,ig_armenia
ig_armenia,funarmenia
funarmenia,visitarmenia
visitarmenia,armenians
armenians,tradition
tradition,travel
travel,trav

Top Word Pairs in Tweet in G7:
լրացուցիչ,ժամանակ
ժամանակ,բացառիկ
բացառիկ,թողարկումը
թողարկումը,ֆարոյից
ֆարոյից,նվիրված
նվիրված,պորտուգալիա
պորտուգալիա,հայաստան
հայաստան,հանդիպմանը
հանդիպմանը,տեսանյութ
տեսանյութ,wwwsportsam

Top Word Pairs in Tweet in G8:
հայաստան,թուրքիա
թուրքիա,ճանապարհորդական
ճանապարհորդական,դրամաշնորհ
դրամաշնորհ,turkey_armenia
turkey_armenia,travelgrant
travelgrant,financed
financed,europeanunion

Top Word Pairs in Tweet in G9:
վերադարձ,հայաստան
ին,հայաստան
նոյեմբերի,19
19,ին
ին,եռօրյա
եռօրյա,այցով
այցով,հայաստան
հայաստան,է
է,ժամանել
ժամանել,կիպրոսի

Top Replied-To in Entire Graph:
kapper_phil

Top Replied-To in G6:
kapper_phil

Top Mentioned in Entire Graph:
sharethis
hrantdinkvakfi
my_armenia
youtube
arazkojayan
wwwsportsam
eu_armenia
a1plusnews
av_bubnov

Top Mentioned in G2:
hrantdinkvakfi
arazkojayan

Top Mentioned in G3:
youtube

Top Mentioned in G4:
sharethis

Top Mentioned in G5:
my_armenia

Top Mentioned in G6:
av_bubnov

Top Mentioned in G7:
wwwsportsam

Top Mentioned in G8:
eu_armenia

Top Mentioned in G9:
a1plusnews

Top Tweeters in Entire Graph:
armnewstweets
tertam_arm
mamulam
blognews_am
armenpress_arm
a1plusnews
juanithecrazy
newsam_armenian
asekose
b24am

Top Tweeters in G1:
armnewstweets
tertam_arm
mamulam
blognews_am
armenpress_arm
newsam_armenian
asekose
b24am
s_helvacioglu
noyantapan

Top Tweeters in G2:
ckeyfllu
candanbadem
cibecicina
hrantdinkvakfi
arazkojayan
adadjobajofondo

Top Tweeters in G3:
youtube
kotiko16
armfvn
seirans
abuzet2015

Top Tweeters in G4:
7or_blog
hartaklratvakan
sharethis

Top Tweeters in G5:
juanithecrazy
stolarovauliana
my_armenia

Top Tweeters in G6:
awagin2014
av_bubnov
kapper_phil

Top Tweeters in G7:
avanesov_art
hayluram
wwwsportsam

Top Tweeters in G8:
ukinarmenia
eu_armenia

Top Tweeters in G9:
a1plusnews
anthonysenpai92